polskienglish Uniwersytet Wrocławski
Zakład Fizyki Neutrin
pl. M. Borna 9, 50-204 Wroclaw, tel: +48-71-375-9408, fax: +48-71-321-4454


Zakład Fizyki Neutrin (ZFN) proponuje zainteresowanym magistrantom i doktorantom wiele tematów prac obejmujących zagadnienia czysto teoretyczne, komputerowe oraz blisko związane z fizyką doświadczalną. Jest to możliwe dzięki naszemu uczestnictwu w dużym międzynarodowym projekcie doświadczalnym T2K w Japonii (wśród ok 300 fizyków jesteśmy tam jedyną grupą teoretyków!).

Nasza aktywność doświadczalna i komputerowa jest związana z rozwojem własnego generatora Monte Carlo oddziaływań neutrin NuWro. Specyfika NuWro polega na tym, że zawsze jest w nim wiele do zrobienia. Planujemy m.in. udoskonalenie modelu kaskady wewnątrzjądrowej oraz stworzenie nowego modułu z symulowaniem oddziaływań elektronów i fotonów.

Nasze zainteresowanie metodami statystycznymi wychodzi poza fizykę neutrin i obejmuje stosowanie testów statystycznych (np. metoda chi-kwadrat czy też estymator największej wiarygodności) w analizie danych z eksperymentów ze zderzeniami ciężkich jonów. Interesujemy się zastosowaniami sieci neuronowych w analizie danych doświadczalnych. Rozwinęliśmy własną bibliotekę w C++ do obliczeń z użyciem sieci neuronowych.

Jeśli chodzi o problemy czysto teoretyczne, ZFN oferuje możliwość włączenia się w wiele różnych prac nad modelowaniem oddziaływań leptonów o energiach rzędu 1 GeV. Są to często "gorące tematy", np. modelowanie zdarzeń na silnie skorelowanych parach proton-neutron, czy też szczegółowy opis mechanizmu produkcji pionów w obszarze rezonansu Delta, z uwzględnieniem efektów jądrowych.

Nasze prace teoretyczne obejmują też analizę wkładu dwu-fotonowego do rozpraszania elektronów rozpraszanie elektronów co jest innym "gorącym tematem" w fizyce cząstek elementarnych.

W pracach teoretycznych wiele obliczeń algebraicznych jest przeprowadzanych z użyciem pakietu Mathematica.

Studenci zainteresowani realizacją swoich prac magisterskich i doktorskich w naszym zakładzie proszeni są o bezpośredni kontakt z członkami ZFN.

Dla studentów
Materiały